Chọn site quản lý
Chức năng khác
Danh sách paypal
Thêm site
Danh sách order thuộc site
Status: PROCESSING COMPLETED ON HOLD REFUNDED PARTIALLY REFUND ORDER SHIPPED ALL
Shipping status:
Delivered: 0
Not Pickup: 0
On Hold: 0
STT Ngày Tổng ngày Paypal code Tổng paypal Order list
Danh sách paypal thuộc site
STT Code Tên Trạng thái API Info Max Sale ~ Tiền Hiện Tại Tổng Tiền Ngày Sử Dụng Hành động